Wydarzenia > Aktualności
01-03-11
Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015

W dniu 25 stycznia 2011 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015". Przyjęty przez rząd program będzie realizowany w okresie 5 lat. Zawiera on m.in. listę priorytetowych zadań inwestycyjnych, które zostaną rozpoczęte do 2013 r.

Określono wielkość środków przeznaczonych na jego finansowanie, które będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) oraz z budżetu państwa. W uchwale przyjęto, że limit wydatków na realizację zadań finansowanych z KFD, liczony od stycznia 2010 r., wyniesie 82,8 mld zł.

 

W 2012 r. Program zostanie poddany aktualizacji, której celem ma być określenie szczegółowej listy zadań oraz środków na ich realizację w okresie do 2015 r. Pieniądze na realizację Programu będą corocznie zapewniane w planach finansowych KFD oraz kolejnych ustawach budżetowych.

 

Przewidywane efekty realizacji Programu do końca roku 2013:

 • stworzenie sieci autostrad o łącznej długości ok. 810,4 km (łącznie z odcinkami budowanymi w systemie koncesyjnym/ partnerstwa publiczno-prywatnego - 168,3 km),
 • stworzenie sieci dróg ekspresowych o łącznej długości 782,5 km,
 • budowa 26 obwodnic drogowych (o łącznej długości 203 km) miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego z zachowaniem dbałości o ochronę obwodnic przed nową zabudową,
 • przebudowa odcinków dróg krajowych (pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu),
 • poprawa stanu nawierzchni na drogach krajowych tak, aby w 2012 roku 66 proc. sieci dróg krajowych było w stanie dobrym, a 34 proc. w stanie niezadowalającym i złym.

 

Priorytetami inwestycyjnymi do 2015 r. będzie budowa autostrad i dróg ekspresowych:

 • autostrada A1 - zakończenie budowy na całym przebiegu,
 • autostrada A2 - zakończenie budowy na odcinku Świecko-Mińsk Mazowiecki, rozpoczęcie (w miarę możliwości) budowy odcinka Mińsk Mazowiecki-wschodnia granica państwa,
 • autostrada A4/A18 - zakończenie budowy na całym przebiegu,
 • autostrada A8 - zakończenie budowy na całym przebiegu,
 • drogi ekspresowe: S1, S2, S3, S5, S7, S8, S17, S19, S69.

 

Budowa autostrad i dróg ekspresowych będzie realizowana w trzech systemach:

 • system koncesyjny/partnerstwo publiczno-prywatne;
 • system tradycyjny - realizacja budowy przez GDDKiA;
 • system tradycyjny - realizacja przez spółkę drogową specjalnego przeznaczenia powoływaną przez ministra infrastruktury.

 

Łączna wartość wydatków na realizację Programu w latach 2011-2013 wynosi 72 430 378,8 tys. zł - 63 335 954,8 tys. zł pochodzić będzie z KFD, pozostałe 9 094 424,0 tys. zł - z budżetu państwa. Należy podkreślić, że wydatki na program w tych latach mogą ulec zmianie - np. z powodu zmiany warunków przetargu czy konieczności wykonania dodatkowych prac.

 

Uchwała Rady Ministrów


Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 - Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, www.mi.gov.pl